Servicii medicale spitaliceşti

Pachetul de bază, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitaliceşti pentru patologia care necesită internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situaţii justificate) şi serviciile spitaliceşti care nu necesită internare, prestate în regim de spitalizare de zi.

Internarea în spital se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu (în cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere) şi a documentului  care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei. De asemenea, se decontează serviciile medicale acordate în cadrul unităţilor medico-sociale.

Pentru urgenţe medico-chirurgicale şi în cazul bolilor cu potenţial endemo-epidemic, persoanele care se asigură facultativ beneficiază de servicii spitaliceşti gratuit până la rezolvarea completă a cazului, iar persoanele neasigurate până la rezolvarea urgenţei.

La recomandarea medicului de familie şi a medicului de specialitate din ambulatoriu, asiguraţii au dreptul la investigaţii paraclinice în ambulatoriu (analize de laborator, ecografii, radiografii, EKG, EEG, tomografii, RMN, scintigrafii, etc.), fără contribuţie personală, incluse în pachetul de bază.

Femeile gravide şi copiii în vârstă de până la 18 ani, asiguraţi facultativ, beneficiază de investigaţii paraclicice în ambulatoriu, fără co-plată, la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriu.

MENU