Ordonanta privind modificarea si completarea Legii pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Ordonanţă nr. 5 din 30/01/2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 31/01/2008

Intrare in vigoare: 03/02/2008

privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III. 3 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

   Art. I. – Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„n) spaţii închise de la locul de muncă se înţelege toate spaţiile din imobilele construcţii, precum halele industriale, spaţiile de depozitare, sălile de şedinţă, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, birourile şi camerele;”.

2. La articolul 3, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) În spaţiile publice închise, fumatul este permis numai în camere special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii:

a) să servească exclusiv fumatului;

b) să nu fie spaţiu de tranzit sau de acces în spaţiul public închis;

c) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea fumului de tutun;

d) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

e) să fie marcate, la loc vizibil, cu unul dintre următoarele indicatoare prin care să se indice: «Cameră pentru fumat», «Încăpere în care este permis fumatul» sau «Loc pentru fumat», astfel încât orice persoană să poată fi avizată asupra faptului că numai în acel spaţiu se poate fuma.

(3) Fumatul este permis în baruri, discoteci, restaurante şi alte spaţii publice cu destinaţie similară, numai în spaţii special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii:

a) să reprezinte cel mult 50% din suprafaţa spaţiului public închis destinat clienţilor;

b) să fie delimitate de restul spaţiului public închis, astfel încât să se asigure izolarea completă de acesta;

c) să nu fie spaţiu de tranzit sau de acces în spaţiul public închis;

d) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea fumului de tutun;

e) să fie dotate cu scrumiere şi cu extinctoare şi să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

f) să fie marcate la loc vizibil cu unul dintre următoarele indicatoare: «Loc pentru fumat», «Spaţiu pentru fumat», «Încăpere în care este permis fumatul».

(4) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică spaţiilor publice închise al căror proprietar, manager sau conducător al instituţiei stabileşte şi afişează avertismentul: «În această clădire fumatul este complet interzis», «În această instituţie fumatul este complet interzis», «În această unitate fumatul este complet interzis.»”

3. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

„(41) Prevederile alin. (3) nu se aplică barurilor, discotecilor, restaurantelor şi altor spaţii publice cu destinaţie similară, a căror suprafaţă a întregului spaţiu public închis destinat clienţilor este mai mică de 100 m2, dacă proprietarul sau managerul acestora stabileşte şi afişează avertismentul: «În această unitate fumatul este permis».

(42) Interzicerea totală a fumatului în toate spaţiile publice închise se va decide de către Guvernul României, în deplin acord cu politicile şi strategiile Uniunii Europene în domeniu.”

4. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Se interzice vânzarea la bucată a ţigaretelor.”

5. La articolul 3, după alineatul (51) se introduce un nou alineat, alineatul (52), cu următorul cuprins:

„(52) Se interzice comercializarea pachetelor de ţigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi.”

6. La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Se interzice vânzarea produselor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani.”

7. La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) Se interzice comercializarea produselor din tutun în unităţile economice situate în incinta şi la o distanţă mai mică de 50 metri faţă de orice punct de acces în spitale şi unităţi de învăţământ, cu excepţia unităţilor de învăţământ superior. Distanţa se va măsura pe lungimea drumului public.”

8. La articolul 3, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs din tutun care nu este inscripţionat cu avertismentele prevăzute de legislaţia în domeniu.”

9. La articolul 32, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Măsurarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon al ţigaretelor se realizează în laboratoare agreate şi monitorizate de Ministerul Sănătăţii Publice sau în laboratoare acreditate şi monitorizate de autorităţile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene.

(4) Ministerul Sănătăţii Publice va face publică lista laboratoarelor agreate şi monitorizate de Ministerul Sănătăţii Publice, specificând criteriile utilizate la agreare şi metodele de monitorizare aplicate, precum şi lista laboratoarelor acreditate şi monitorizate de autorităţile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene.”

10. La articolul 32, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Testele suplimentare solicitate conform alin. (6) vor fi efectuate în laboratoarele agreate sau acreditate conform alin. (3).”

11. La articolul 34 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, în cazul ţigaretelor.”

12. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Dosarul întocmit în conformitate cu prevederile alin. (1) se depune anual, până la data de 1 septembrie, de către producător sau importator, pentru notificare, la autoritatea competentă desemnată de Ministerul Sănătăţii Publice.”

13. La articolul 34, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Normele pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(4) se stabilesc conform reglementărilor comunitare în domeniu, prin ordin al ministrului sănătăţii publice.”

14. La articolul 6 alineatul (2), literele b), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) avertismentul general se tipăreşte pe cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia foliei exterioare transparente adiţionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului;

………………………………………………………………………………………………………

h) avertismentul combinat constă în textul unui avertisment adiţional şi o fotografie color sau altă ilustraţie care ilustrează consecinţele fumatului asupra sănătăţii şi se tipăreşte începând cu data de 1 iulie 2008 pe pachetele de ţigarete şi pe ambalajele lor exterioare şi, respectiv, cu data de 1 ianuarie 2009 pe pachetele şi pe ambalajele exterioare ale celorlalte produse din tutun destinate fumatului, cu excepţia trabucurilor ambalate la bucată. Normele tehnice de tipărire, precum şi selecţia elementelor grafice sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice, conform reglementărilor comunitare în vigoare;

i) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât ţigaretele, la care cea mai vizibilă suprafaţă depăşeşte 75 cm2, avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de cel puţin 22,5 cm2 pe fiecare suprafaţă.”

15. La articolul 6, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(21) Produsele din tutun care nu se fumează se inscripţionează în limba română cu următorul avertisment: «Acest produs din tutun poate să dăuneze sănătăţii tale şi provoacă dependenţă.»”

16. La articolul 6, alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(22) Textul avertismentului prevăzut la alin. (21) se tipăreşte pe cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia foliei exterioare transparente adiţionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului din tutun, şi acoperă cel puţin 30% din aria externă a suprafeţei pe care este tipărit.”

17. La articolul 6 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) încadrat de un chenar negru cu grosimea de minimum 3 mm şi maximum 4 mm, care nu interferează în niciun mod cu elementele de text sau grafice ale avertismentului ori cu informaţia oferită, cu excepţia produselor din tutun care nu se fumează;”.

18. La articolul 6, alineatul (31) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(31) Chenarul prevăzut la alin. (3) lit. d) este poziţionat centrat, paralel cu marginea pachetului sau ambalajului exterior, iar în exteriorul lui, deasupra avertismentelor de sănătate, se va tipări centrat inscripţia: «Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/37/CE», dimensiunea textului, culoarea şi tipul fonturilor folosite rămânând la latitudinea producătorului. Acest chenar nu va fi inclus în suprafaţa alocată textului pe care îl încadrează, suprafaţă care va fi de 10%, 30%, respectiv 40% din aria externă a suprafeţei vizibile a pachetului, în funcţie de tipul avertismentului.”

19. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. – (1) Operatorii economici care produc şi importă pentru piaţa internă, precum şi cei care comercializează produse din tutun iau măsurile necesare aplicării prevederilor art. 3 alin. (5), (52), (6), (61), (71), (8), (9), (10) şi ale art. 6.”

20. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. – (1) Ministerul Sănătăţii Publice va înfiinţa Centrul Naţional pentru Controlul Tutunului, structură fără personalitate juridică, în vederea implementării prevederilor Convenţiei-cadru WHO pentru controlul tutunului, ratificată prin Legea nr. 332/2005.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile Centrului Naţional pentru Controlul Tutunului vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.”

21. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (11) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 la 500 lei sau cu efectuarea a 20 de ore de muncă în folosul comunităţii, în cazul elevilor sau studenţilor contravenienţi, în condiţiile legii;

b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2), (21), (3), (41), (5), (52), (6), (61) şi (71) şi ale art. 4 alin. (2) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 2.500 la 5.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), (9), (10), ale art. 32 alin. (1), (3), (61), (7), (9), ale art. 33, ale art. 34 alin. (1) şi (2) şi ale art. 6 se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 la 50.000 lei;

d) nerespectarea de către producători sau importatori a solicitărilor Ministerului Sănătăţii Publice prevăzute la art. 32 alin. (6) şi (7) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 la 50.000 lei.”

22. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. – Sancţiunile prevăzute la art. 10 lit. a) se aplică persoanelor fizice; sancţiunile prevăzute la art. 10 lit. b) şi c) se aplică atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice, după caz; sancţiunile prevăzute la art. 10 lit. d) se aplică persoanelor juridice.”

23. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (52), (6), (8), (9), (10), ale art. 32 alin. (1), ale art. 33, ale art. 34 alin. (1) şi (2), ale art. 4 alin. (2) şi ale art. 6 se sancţionează cu retragerea de pe piaţă a produsului în cauză, în vederea distrugerii, conform legii, de către organele competente.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2), (21) şi (3) se sancţionează cu suspendarea temporară a activităţii, până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii.”

24. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. – Prevederile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor din prezenta lege se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

25. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 141. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii Publice şi de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.”

 

Art. II. – (1) Normele prevăzute la art. 34 alin. (5) din Legea nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul act normativ, vor fi elaborate şi publicate în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

(2) Regulamentul prevăzut la art. 81 alin. (2) din Legea nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul act normativ va fi aprobat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. III. – Stocul de produse din tutun aflat în circuitul comercial şi care nu îndeplineşte condiţiile legii va fi lichidat până la data de 1 iulie 2009.

Art. IV. – Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia celor de la pct. 14, 15, 16, 17 şi 18 ale art. I, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2008, şi, respectiv, a celor de la pct. 1, 2, 3, 7 ale art. I, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

 

MENU