Legea pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Lege nr. 349 din 06/06/2002

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 21/06/2002

Intrare in vigoare: 21/12/2002

pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

   Art. 1. – Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin restrângerea fumatului în spaţiile publice închise, prin inscripţionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului.

 

   Art. 2. – În sensul prezentei legi, prin:

a) produse din tutun se înţelege produsele fabricate din tutun, total sau parţial, în scopul fumatului, şi anume: ţigaretele, ţigările şi ţigările de foi, tutunul destinat preparării manuale a ţigărilor, tutunul de pipă, precum şi tutunul destinat prizatului, suptului sau mestecatului;

b) produse din tutun de uz oral se înţelege produsele fabricate în totalitate sau parţial din tutun, cu excepţia celor care se fumează sau se mestecă, sub forme speciale sau pudră, sau orice altă combinaţie a acestora, în mod particular cele prezentate în pliculeţe porţionate sau poroase, precum şi cele având orice formă care aminteşte de un produs alimentar;

c) tutun de mestecat se înţelege tutunul prelucrat, tăiat sau mărunţit, destinat consumului prin mestecare;

d) tutun de prizat se înţelege produsul de tutun prelucrat, măcinat până la stadiul de pulbere fină, destinat consumului prin prizare;

e) fumat se înţelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut în ţigări, ţigarete, ţigări de foi, cigarillos şi pipe;

f) ţigarete se înţelege produsele din tutun ce conţin tutun prelucrat, tutun tăiat, învelit într-un sul longitudinal de hârtie, cu secţiune rotundă sau ovală, care conţine tutun prelucrat, dispus într-un mod adecvat pentru a fi fumate în mod direct;

g) trabucuri – termen generic pentru ţigările de foi;

h) ţigări de foi se înţelege produsele din tutun obţinute prin învelirea tutunului de umplutură (tăiat sau mărunţit) în una sau mai multe foi de tutun prelucrat;

i) cigarillos se înţelege ţigaretele la care hârtia de confecţionat este înlocuită cu foi de tutun sau tutun reconstituit;

j) gudron se înţelege condensatul anhidru de fum fără nicotină;

k) nicotină se înţelege alcaloida nicotinică;

l) ingredient se înţelege orice substanţă sau orice constituent, cu excepţia frunzelor de tutun şi a altor părţi naturale sau neprelucrate din tutun, folosit la prepararea sau producerea produselor din tutun şi care se regăseşte în produsul finit, chiar dacă apare în alte forme incluzând hârtie, filtru, cerneală şi adezivi;

m) spaţii publice închise se înţelege toate spaţiile din instituţiile publice centrale şi locale, instituţii sau unităţi economice, de alimentaţie publică, de turism, comerciale, de învăţământ, medico-sanitare, culturale, de educaţie, sportive, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, spaţiile închise de la locul de muncă sau alte spaţii prevăzute de lege, cu excepţia spaţiilor delimitate şi special amenajate pentru fumat din incinta acestora.

 

   Art. 3. – (1) Se interzice fumatul în spaţiile publice închise.

(2) Fumatul este permis în spaţii special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii:

a) să fie construite astfel încât să deservească doar fumatul şi să nu permită pătrunderea aerului viciat în spaţiile publice închise;

b) să fie ventilate corespunzător, astfel încât nivelul noxelor să fie sub nivelurile maxime admise.

(3) De la prevederile alin. (1) fac excepţie barurile, restaurantele, discotecile şi alte spaţii publice cu destinaţie similară, dacă îndeplinesc condiţiile alin. (2) lit. b).

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică barurilor, restaurantelor, discotecilor şi altor spaţii publice cu destinaţie similară, al căror proprietar sau manager stabileşte şi afişează avertismentul: „În această unitate fumatul este interzis.”

(5) Se interzice vânzarea produselor din tutun la bucată, precum şi punerea pe piaţă a pachetelor de ţigări care conţin mai puţin de 20 de bucăţi.

(6) Unităţile care comercializează sau deţin automate pentru vânzarea produselor din tutun sunt obligate:

a) să afişeze la loc vizibil interzicerea vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani;

b) să afişeze cuantumul amenzii aplicate pentru nerespectarea prevederilor lit. a).

(7) În autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţilor care comercializează produse din tutun se introduce o clauză specială de interzicere a vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani.

(8) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs care nu poartă inscripţionat conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon din gazele măsurate.

(9) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs care nu poartă inscripţionat avertismentul general şi cel adiţional privind pericolul consumării acestuia asupra sănătăţii individuale şi publice.

(10) Este interzisă punerea pe piaţă a oricăror produse din tutun de uz oral.

 

   Art. 4. – (1) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea altor produse este interzisă.

 

Art. 5. – Proprietarii sau managerii care administrează spaţiile publice în care este interzis fumatul au obligaţia de a afişa la loc vizibil simboluri care interzic fumatul.

   Art. 6. – (1) Fiecare pachet care conţine produse din tutun, în momentul punerii pe piaţă a produsului, trebuie să prezinte tipărit pe o parte a pachetului, în limba română, conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon din gazele măsurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să se acopere cel puţin 10% din suprafaţa corespunzătoare.

(2) Fiecare pachet care conţine produse din tutun, cu excepţia tutunului de uz oral sau a altor produse din tutun care nu se fumează, se inscripţionează, în limba română, cu un avertisment general, precum şi cu unul adiţional, după cum urmează:

a) avertismentul general se tipăreşte alternativ, prin rotaţie, la intervale egale de timp, folosindu-se unul dintre cele două texte, precum: „Fumatul ucide/Fumatul poate ucide” şi „Fumatul este nociv pentru sănătatea dumneavoastră şi pentru cei din jurul dumneavoastră”;

b) avertismentul general se tipăreşte pe cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului, precum şi în oricare loc pe ambalajul exterior al pachetului, cu excepţia celui transparent, folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului;

c) avertismentul general acoperă cel puţin 30% din suprafaţa vizibilă a pachetului;

d) avertismentul adiţional se tipăreşte alternativ, prin rotaţie, la intervale egale de timp, folosindu-se unul dintre textele prevăzute în lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege;

e) avertismentul adiţional se tipăreşte pe cealaltă suprafaţă vizibilă a pachetului, precum şi în oricare loc pe ambalajul exterior al pachetului, cu excepţia celui transparent, folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului;

f) avertismentul adiţional acoperă cel puţin 40% din suprafaţa vizibilă a pachetului pe care este tipărit;

g) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va stabili, prin ordin al ministrului, reglementări referitoare la poziţionarea avertismentelor pe aceste suprafeţe, precum şi la utilizarea imaginilor fotografice sau a desenelor care ilustrează consecinţele fumatului asupra sănătăţii;

h) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât ţigările, la care cea mai vizibilă suprafaţă depăşeşte 75 cm2, avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de 22,5 cm2 pe fiecare suprafaţă.

(3) Textul avertismentului general, al celui adiţional, precum şi conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon este:

a) tipărit cu font negru îngroşat, tipul Helvetica, pe fond alb; dimensiunea fontului va ocupa cea mai mare proporţie posibilă din aria tipărită;

b) tipărit cu minuscule, cu excepţia primei litere a mesajului;

c) tipărit centrat, paralel cu imaginea de sus a pachetului;

d) textul avertismentelor este încadrat cu un chenar negru, lat de minimum 3 mm şi maximum 4 mm, care nu interferează cu textul avertismentului sau cu informaţia prezentată în limba română.

(4) Se interzice tipărirea textului avertismentelor pe timbru.

(5) Textul se tipăreşte astfel încât să nu poată fi mutat, şters sau ascuns, neclar ori întrerupt de alte texte sau desene ori în momentul deschiderii pachetului.

(6) Pentru a se asigura identificarea produsului, produsele din tutun vor fi marcate în mod corespunzător, la numerotarea lotului, pe pachetele cu produse din tutun, făcând posibilă determinarea locului şi a momentului producerii acestora.

(7) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs care poartă inscripţionat orice text sau imagine care sugerează că un produs din tutun este mai puţin dăunător decât altul.

 

   Art. 7. – (1) Agenţii economici care produc şi importă pentru piaţa internă, precum şi cei care comercializează produse din tutun iau măsurile necesare aplicării prevederilor art. 3 alin. (5), (8)-(10) şi ale art. 6.

(2) Acţiunile de inspecţie sanitară de stat vor cuprinde în mod obligatoriu şi controlul respectării prevederilor prezentei legi.

 

   Art. 8. – Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Tineretului şi Sportului elaborează şi pun în aplicare programe naţionale de educaţie, inclusiv prin mass-media, privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun.

 

   Art. 9. – Posturile de radio şi de televiziune naţionale pun la dispoziţie Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului Tineretului şi Sportului un spaţiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, din care 50% la ore de maximă audienţă, pentru difuzarea de materiale promoţionale de prevenire şi combatere a consumului produselor din tutun.

 

   Art. 10. – Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei sau cu efectuarea a 20 de ore de muncă în folosul comunităţii, în cazul elevilor sau studenţilor contravenienţi, în condiţiile legii;

b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5) şi ale art. 4 alin. (2) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3), (4) şi (6) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), (9) şi (10) şi ale art. 6 şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 25.000.000 lei la 40.000.000 lei.

 

   Art. 11. – Sancţiunile prevăzute la art. 10 lit. b) şi d) se aplică şi persoanelor juridice.

 

   Art. 12. – (1) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 6 se sancţionează cu retragerea de pe piaţă a produsului în cauză de către organismele competente.

(2) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 3 alin. (3) şi (4) şi ale art. 5 se sancţionează cu suspendarea temporară a activităţii de către organismele competente.

 

   Art. 13. – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 7 se fac de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de către direcţiile de sănătate publică regionale în transporturi, prin Inspecţia Sanitară de Stat, şi de către reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

(3) Contestaţia, însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei, se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia, spre soluţionare, în termen de 15 zile de la data primirii.

 

   Art. 14. – Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul general al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

   Art. 15. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 3 alin. (8) şi (9) şi ale art. 6, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

 

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând avertismente de sănătate adiţionale, conform
art. 6 alin. (2) lit. d)

   1. Fumătorii mor mai tineri.

2. Fumatul blochează circulaţia sângelui în artere, provoacă infarct miocardic şi accident vascular cerebral.

3. Fumatul provoacă cancer pulmonar, care este letal.

4. Fumatul în timpul sarcinii dăunează copilului dumneavoastră.

5. Protejaţi copiii: nu-i lăsaţi să respire fumul dumneavoastră!

6. Doctorul sau farmacistul dumneavoastră vă poate ajuta să vă lăsaţi de fumat.

7. Fumatul dă dependenţă, nu începeţi să fumaţi!

8. Oprirea fumatului scade riscul de îmbolnăviri cardiace sau pulmonare fatale.

9. Fumatul poate provoca o moarte lentă şi dureroasă.

10. Primiţi ajutorul pentru renunţare la fumat: (… telefon/adresă poştală/adresă de Internet/consultaţi doctorul dumneavoastră/farmacistul…).

11. Fumatul încetineşte circulaţia sângelui şi provoacă impotenţă.

12. Fumatul provoacă îmbătrânirea tenului (pielii).

13. Fumatul poate dăuna calităţii spermei şi scade fertilitatea.

14. Fumul de ţigară conţine benzeni, nitrozamine, formaldehide şi cianuri.

 

MENU